ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΦΥΛΑΞΗΣ, ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η OFC λειτουργεί τις εγκαταστάσεις της στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ.  Βενιζέλος» και φροντίζει για την προμήθεια, παραλαβή, αποθήκευση, ποιοτικό έλεγχο και διανομή μέσω συστήματος Hydrant των αεροπορικών καυσίμων, καθώς και φόρτωση ανεφοδιαστικών βυτιοφόρων οχημάτων. 

Η OFC παρέχει επίσης συμβουλευτικές υπηρεσίες για εγκαταστάσεις και συστήματα  ανεφοδιασμού αεροσκαφών με αεροπορικά καύσιμα, και ειδικότερα για τον σχεδιασμό, την κατασκευή, την λειτουργία και την συντήρηση, την ποιότητα του αεροπορικού καυσίμου, την χρηματοδότηση, τις απαιτούμενες συμβάσεις και την εκπαίδευση.

Η Διοίκηση της OFC, στοχεύοντας στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας προς τους πελάτες της και στην ικανοποιητική διαχείριση όλων των θεμάτων σχετικά με την Επαγγελματική Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία, όπως και με την Προστασία του Περιβάλλοντος, λαμβάνοντας υπόψη τον χαρακτήρα και την φήμη της Εταιρείας, ορίζει την παρούσα Πολιτική, βάσει της οποίας δεσμεύεται να:

 1. Εφαρμόζει, διατηρεί και βελτιώνει συνεχώς ένα Ενοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης (Integrated Management System-IMS), το οποίο περιλαμβάνει:
 • Ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2015,
 • ένα Σύστημα Διαχείρισης Περιβάλλοντος σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 14001:2015 για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης της Εταιρείας, και
 • ένα Σύστημα Διαχείρισης Επαγγελματικής Υγείας και Ασφάλειας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 45001:2018 για τη βελτίωση της απόδοσης στην Επαγγελματική Υγεία και Ασφάλεια της Εταιρείας,
 1. Ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις των πελατών,
 1. Συμμορφώνεται με όλες τις σχετικές νομικές και άλλες υποχρεώσεις, καθώς και τις απαιτήσεις του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας,
 1. Παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε ανταγωνιστικό κόστος, χρησιμοποιώντας με το καλύτερο δυνατό τρόπο το ανθρώπινο δυναμικό, τα υλικά, τον εξοπλισμό και την ενέργεια,
 1. Εξαλείφει κινδύνους και περιορίζει την επικινδυνότητα στην Επαγγελματική Υγεία και Ασφάλεια,
 1. Παρέχει ασφαλείς και υγιεινές συνθήκες εργασίας και προλαμβάνει τους τραυματισμούς, τις επαγγελματικές ασθένειες και βλάβες σε ανθρώπους, στο περιβάλλον και σε εγκαταστάσεις, διατηρώντας υπό πλήρη έλεγχο τους αναγνωρισμένους κινδύνους για την Επαγγελματική Υγεία και Ασφάλεια εφαρμόζοντας διαδικασίες για την έγκαιρη αναγνώριση οποιονδήποτε νέων κινδύνων.

Ο έλεγχος για την Επαγγελματική Υγεία και Ασφάλεια εφαρμόζεται χρησιμοποιώντας την παρακάτω ιεραρχία:

 • Εξάλειψη του κινδύνου
 • Υποκατάσταση με λιγότερο επικίνδυνα υλικά, διαδικασίες, λειτουργία ή εξοπλισμό
 • Χρήση συστημάτων ελέγχου και/ή αναδιοργάνωση εργασιών
 • Χρήση διαχειριστικών ελέγχων
 • Παροχή και εξασφάλιση της χρήσης επαρκών μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ)
 1. Εξασφαλίζει την συμμετοχή των εργαζόμενων σε συσκέψεις και συζητήσεις για την Επαγγελματική Υγιεινή και Ασφάλεια και Περιβάλλον,
 1. Ελαχιστοποιεί τις ανασφαλείς ενέργειες και συνθήκες και είναι προετοιμασμένη να ανταποκριθεί αποτελεσματικά σε καταστάσεις ανάγκης και μεγάλα ατυχήματα / περιστατικά (Β.Α.Μ.Ε. – Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης),
 1. Προλαμβάνει την ρύπανση και ελαχιστοποιεί εκπομπές και απόβλητα οποιουδήποτε είδους,
 1. Διασφαλίζει και επιτηρεί το Προσωπικό και τις εγκαταστάσεις από οποιοδήποτε κίνδυνο,
 1. Ακολουθεί τις απαιτήσεις του JIG σχετικά με τις Βέλτιστες Πρακτικές και Κοινές Διεργασίες (JIG Best Practices and Common Processes).

Η Εταιρεία απαγορεύει την χρήση, κατοχή, διανομή, αγορά ή πώληση αλκοόλ ή και ναρκωτικών στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας εν ώρα εργασίας ή κατά τη διάρκεια λειτουργίας και χρήσης του εξοπλισμού της Εταιρείας.

Η Διοίκηση της  OFC δηλώνει τη δέσμευση της στην υλοποίηση των προαναφερθέντων στόχων και επιδιώξεων:

 • Βεβαιώνοντας ότι κάθε αναγνωρισμένος κίνδυνος Επαγγελματικής Υγιεινής και Ασφάλειας μέσα στο περιβάλλον εργασίας που μπορεί να προξενήσει βλάβη, τραυματισμό ή θάνατο στο Προσωπικό ή σε Τρίτους ελέγχεται αποτελεσματικά μέσω εγκεκριμένων διαδικασιών, οι οποίες είναι άμεσα διαθέσιμες στο Προσωπικό και σε ομάδες Τρίτων (φορέας ή φυσικό πρόσωπο) που εμπλέκονται με τις επιχειρησιακές δραστηριότητες της Εταιρείας, ακολουθούνται ορθά από αυτούς, συμπεριλαμβανομένης και της χρήσης του απαιτούμενου εξοπλισμού ασφάλειας και επίσης των Μέσων Ατομικής Προστασίας.
 • Θεωρώντας την Ποιότητα, το Περιβάλλον και την Επαγγελματική Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία ως προτεραιότητες, κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού και τον σχεδιασμό των συνθηκών εργασίας.
 • Παρέχοντας εκπαίδευση και οδηγίες σε όλο το Προσωπικό για την ασφαλή χρήση και διακίνηση του καυσίμου, του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων καθώς και σε Τρίτους οι οποίοι λειτουργούν κάτω από τον έλεγχο της OFC, με σκοπό την ενημέρωσή τους για τις ατομικές τους υποχρεώσεις σχετικά με την Ποιότητα, τη Επαγγελματική Υγιεινή και Ασφάλεια, το Περιβάλλον και την Φύλαξη.
 • Εφαρμόζοντας διαδικασίες που περιλαμβάνουν προληπτικές ενέργειες, οι οποίες διασφαλίζουν ικανοποιημένους πελάτες, συνεχή έλεγχο και αναθεώρηση των απαιτήσεων των εργασιών και του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών, συνεχή έλεγχο και παρακολούθηση των κινδύνων, επιλογή κατάλληλου Προσωπικού και καθορισμό ρόλων και υπευθυνοτήτων του.

Κάθε Τρίτος που έμμεσα ή άμεσα αναφέρεται  στη παρούσα Πολιτική, οφείλει να συνεισφέρει κατά το καλύτερο δυνατό τρόπο  στην επίτευξη των στόχων της παρούσας δήλωσης.

Η Διοίκηση της OFC πιστεύει ότι κάθε εργαζόμενος στην Εταιρεία θα δεσμευτεί να αναλάβει  αποτελεσματικά τις απαιτούμενες ευθύνες και υποχρεώσεις, βοηθώντας την Εταιρεία να επιτύχει τους στόχους της Πολιτικής αυτής.

Η δέσμευση της Διοίκησης και του Προσωπικού, διασφαλίζει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες και δραστηριότητες συμμορφώνονται πλήρως με τις καθορισμένες απαιτήσεις, όπως αυτές καταγράφονται στα Εγχειρίδια, στις Διαδικασίες και στις Οδηγίες Εργασίας της Εταιρείας και εγγυάται αποτελέσματα σύμφωνα με τις προσδοκίες των πελατών.

 

Η Διοίκηση της OFC διορίζει τον Διευθυντή Διασφάλισης Ποιότητας, τον Διευθυντή Ασφάλειας (Security), τον Διευθυντή Επαγγελματικής Υγείας & Ασφάλειας (Safety) στην εργασία και τον Διευθυντή Περιβάλλοντος και στον καθένα απονέμει τις απαιτούμενες εξουσίες και ευθύνες, ώστε να είναι σε θέση  να αντιμετωπίζει προβλήματα σχετικά με την Ποιότητα, την Ασφάλεια (Security), την Επαγγελματική Υγεία & Ασφάλεια (Safety) στην εργασία και το Περιβάλλον, να προτείνει διορθωτικές ενέργειες, να επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση των διορθωτικών ενεργειών και να αξιολογεί τα αποτελέσματα τους.

Η Διοίκηση δεσμεύεται για τη συνεχή βελτίωση του Ενοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης (IMS).

Η Πολιτική της OFC εγκρίνεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας και υπογράφεται από τον Επιχειρησιακό Διευθυντή και τον Οικονομικό Διευθυντή. H Πολιτική της OFC ανακοινώνεται εντός της Εταιρείας και είναι διαθέσιμη όπως απαιτείται σε κάθε ενδιαφερόμενο μέρος.

 
Ο Διευθύνων Σύμβουλος      Ο Επιχειρησιακός Διευθυντής     Ο Οικονομικός Διευθυντής
     Νικόλαος Κονταξής                    Κυριάκος Γεννάδης                   Πέτρος Κάτρος
 

JIGMember10YearsLogo     JIG LOGO 2011 2022  IATA StrategicPartnerStamp RGB Large  9001 ofc iso logo 2018.jpg     14001 ofc iso logo 2018.jpg     LOGO ISO 45001 2018

Ποιοι είμαστε

Η OFC Υπηρεσίες Αεροπορικού Καυσίμου A.E. ανέλαβε το 1998, με δικαίωμα παραχώρησης για 23 έτη, από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ), το σχεδιασμό, τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία των εγκαταστάσεων για την παραλαβή, αποθήκευση και διανομή αεροπορικού καυσίμου, μέσω συστήματος ανεφοδιασμού «Hydrant», του Αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος» της Αθήνας..